Reforme u Srbiji

U međunarodnom i uporednom pravu termin „intelektualna svojina“ je prihvaćen kao zajednički naziv za pravo industrijske svojine i autorsko pravo.

Nisu samo pragmatični razlozi ti koji govore u prilog prihvatanju jedinstvenog naziva, već i
shvatanje o postojanju bliskih veza između industrijske svojine i autorskog prava. Zajedničke karakteristike autorskog prava i industrijske svojine opravdavaju postojanje jedinstvene pravne discipline.

Predmet zaštite prava intelektualne svojine su duhovne tvorevine i pravo tvorca, autora, na rezultate svog intelektualnog stvaralaštva, odatle i potiče naziv intelektualna svojina. Intelektualna svojina predstavlja kreacije uma, kao što su pronalasci, literalna i umetnička dela, simboli, imena, slike, i dizajn u trgovini, i slično.